Dit privatliv er vigtigt for os. For bedre at beskytte dit privatliv, beskriver vi i denne persondatapolitik hvordan vi samler, behandler og bruger de data som vi indsamler omkring din adfærd på vores hjemmeside. Samtidig gør vi dig opmærksom på de valg du har vedrørende hvordan dine oplysninger indsamles og bruges. For at gøre disse informationer nemmere at finde, gør vi den tilgængelig på vores hjemmeside og på ethvert tidspunkt, hvor personligt identificerbare oplysninger kan blive anmodet om.

 

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der informerer dig om, hvordan vi behandler dine data. 

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed. 

I tilfælde af, at de beslutninger vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din persondatabeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres, før vi begynder at behandle dine persondata. 

 

Kontaktoplysninger

- Wiley X EMEA, Filial af WILEY X EMEA, LLC, USA er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
- Kontaktperson: Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMEA, LLC, USA
- Adresse: Søndergade 8-10, 7570 Vemb
- CVR: 30248252
- Tlf. nr.: +45 96930045
- Dataansvarlig: Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMEA, LLC, USA
- Mail: GDPR@wileyx.eu 
- Website(s): www.wileyx.dk, www.wileyx.eu, www.wileyx.de 

 

Vi sikrer fair og transparent behandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af din persondata. 
Hvis vi indhenter data om dig fra andre, f.eks. en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, vil du typisk få dette oplyst allerede ved sagens opstart og i de fleste tilfælde vil vi bede dig om at indhente de nødvendige oplysninger. Formålet med indhentelsen af oplysninger fra dig, vil næsten altid være begrundet med det opdrag vi har fået fra dig, med henblik på at opfylde en kontrakt.

 

Undtagelser til oplysningspligten

Vi udsender oplysningspligt til alle kunder, som vi opretter sag for samt kunder, der er opstartet og som ikke er arkiverede.

For så vidt angår kunder i arkiverede sager, som vi af hensyn til bogføringslov m.v. vælger at opbevare, udsender vi ikke en persondatameddelelse. Årsagen hertil er, at vi har lavet en interesseafvejning og er kommet frem til følgende. 
- Vi har ikke andre oplysninger på kunder end navn og adresse.
- Kunderne har selv givet os disse oplysninger og er bekendt med, at vi har dem og opbevarer dem. 
- Det vil være forbundet med store omkostninger at skulle fremfinde navn og adresse med henblik på postfremsendelse eller at finde relevante e-mailadresser.

Ud fra ovennævnte sender vi ikke en persondatameddelelse til kunder i arkiverede sager. 

Særligt har det være overvejet om personer, som har fået lave en synstest og hvor sagen er arkiveret, skal have en særlig meddelelse eller underskrive en samtykkeerklæring. Vi har lavet en interesseafvejning ud fra følgende forhold:
- Kunden har selv afleveret alle oplysninger
- Kunden har naturligvis selv været til stede ved synstestens udarbejdelse. Synstesten indeholder ingen særlig bebyrdende følsomme oplysninger, som kan misbruges, og er kun udarbejdet til brug for at lave en styrkebrille. Vi anser det ikke for en væsentlig følsom oplysning om man bruger briller eller ej, da dette er synligt under alle omstændigheder.

Vedrørende synstest har vi på ovenstående baggrund ligeledes valgt, ud fra en interesseafvejning, at det ikke er nødvendigt at indhente samtykke eller sende en persondatameddelelse i arkiverede sager. 
Der sendes ikke personoplysninger til tredjemand i arkiverede sager. Vi opbevarer stort set ikke oplysninger om tredjemand. Ved B2B kunder, hvor det er et selskab eller en virksomhed, der er kunde, kan der dog medfølge f.eks. et navn og et firmatelefon nummer. Disse oplysninger har den pågældende selv givet til Wiley X EMEA LLC og der er tale om personoplysninger, som forefindes i en telefonbog el.lign. De pågældende personer, som har underskrevet e-mail for et firma, vil efter vores opfattelse anse det som yderst mærkværdigt, at de modtager persondatameddelelser i gamle arkiverede sager. 

Fremadrettet vil tredjemand, f.eks. ved B2B, få en persondatameddelelse og en henvisning til Wiley Xs persondatapolitik på hjemmesiden.

 

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at sikre, at vi er i besiddelse af korrekte oplysninger, som har relevans for det opdrag, du som kunde har givet os. De data vi anvender bliver beskrevet i databehandlingsfortegnelsen, og du får en persondatameddelelse med oplysning om, hvilke persondata vi typisk skal anvende i netop din sagstype. 
Wiley X EMEA LLC har udarbejdet en persondatameddelelse, som kunder bliver henvist til.

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data udelukkende til et bestemt formål, nemlig at opfylde det opdrag du har givet os. 

Vi indhenter oplysninger for at:
- Have tydelige identitetsoplysninger på dig
- Kunne overføre meddelelser, sende kommunikation og holde dig informeret, herunder til brug i forhold til markedsføring bl.a. gennem nyhedsbreve.
- Afregne eventuelle beløb til din konto
- Opfylde lovkrav, herunder bogføringsregler, skattedokumentation og kundekontoregler. 

Ovennævnte opremsning er ikke fuldstændig.

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevant og tilstrækkelig i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonym form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtigelse.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi søger også for at opdatere dine persondata løbende. 

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne overfor til at meddele os dine ændringer. 

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 
Dog henvises til artikel 17 af persondataloven, hvorefter sletning kan undlades i det omfang, det er nødvendigt at opbevare oplysninger for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Af hensyn til kunden og os selv, er det vigtigt, at sager som vi har ført kan dokumenteres i den periode, hvor der kan blive gjort retskrav gældende mod os eller vores kunde vedrørende sagen. Oplysninger slettes derfor sjældent før der er forløbet mere end 5 år fra kontraktens afslutning. 
Herunder fremgår Wiley X EMEA LLCs retningslinjer for sletning af persondata i forbindelse med marketing til hhv. B2C og B2B kunder.

B2C
I forhold til behandling af persondata i forbindelse med marketing til B2C gælder følgende:
I overensstemmelse med markedsføringsloven indhenter vi dit samtykke, inden vi afsender markedsføringsmaterialer via e-mail. Hvis du, uafhængig af platform, har givet os dit samtykke til at bruge din persondata, specifikt e-mail og navn, sender vi dig løbende nyhedsbreve. Du kan altid afmelde dig vores nyhedsbrev. I alle vores nyhedsbreve fremgår et link til afmelding samt et link til vores persondatapolitik. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke – send da en e-mail til GDPR@wileyx.eu


Hvis du har været inaktiv, dvs. hvis ud ikke har åbnet et nyhedsbrev fra os i mere end 12 måneder, vil du få en e-mail i din indbakke. Hvis du ikke åbner denne, vil du automatisk stoppe med at modtage e-mails fra os. Hvis du ikke er reaktiveret inden for yderligere 12 måneder, vil dine persondata automatisk blive slettet fra vores database. Hvis du ønsker at få dine persondata slettet fra vores database før end ovenfor angivet, kontakt os da venligst på GDPR@wileyx.eu

B2B
I forhold til behandling af persondata i forbindelse med marketing til B2B gælder følgende:
Opsamling af e-mailadresser i forbindelse med kommende kontakt til potentielle nye kunder: 
Når du som potentiel ny kunde modtager første e-mail, hvori vi tager kontakt og fortæller dig om Wiley X og hvad vi kan tilbyde, da vil du både finde links til Wiley Xs handelsbetingelser, persondatapolitik og du kan med det samme afskrive at få flere mails fra Wiley X. Hvis du vælger at afmelde fremtidige mails, vil vi lagre dine e-mailoplysninger i 12 måneder inden de slettes. Dette gøres udelukkende for at sikre dig, så vi ikke sender lignende e-mails i den nære fremtid. Hvis du ønsker at få fjernet disse data før de 12 måneder, send da en e-mail til GDPR@wileyx.eu 

 

Vi sikrer, at vi har hjemmel til at behandle dine persondata

Når vi behandler dine persondata, er det til de formål, som er beskrevet ovenfor. Selvom vi har hjemmel til at indhente persondata om dig, skal vi altid sikre os, at vi behandler dine persondata udelukkende til legitime formål. Som din medkontrahent er vores hjemmel, at det er nødvendigt for os at have dine relevante persondata til opfyldelse af din kontrakt, vi har med dig.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden hjemmel

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører til brug for markedsføring. Vi har som din medkontrahent tavshedspligt, som supplerer reglerne om persondata. 

Vi videregiver kun dine persondata, hvis vi er retlig forpligtiget til at videregive det f.eks. som led i indberetning til en myndighed. Du vil i den forbindelse få en orientering, da du har en ret til indsigt. 

Hvis vi videregiver oplysninger til tredjemand, som ikke er selvstændig dataansvarlig, skal vi sikre os, at en databehandleraftale, som sikrer os og dig imod at databehandleren handler uforsigtig med dine persondata og i strid med den instruks, vi giver databehandleren. 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatag tager vi løbende backups af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering. 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Brug af cookies – Cookies, formål og relevans

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Ved anvendelse af cookies beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

På vores hjemmeside kan du få flere oplysninger om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dig samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik, som du kan finde her

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad de anvendes til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers persondatabeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt. Vi besvarer din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 

Opdateret den 30.11.2023